top of page

ÅRSRAPPORT 2021

logo_hvit.png
Asker N logo hvit.png

ÅRSRAPPORT 2021

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER

ÅRSRAPPORT 2021

Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker. 

Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2021.

Innholdsfortegnelse
Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

ASKER NÆRINGSFORENING - EN AKTIV NÆRINGSFORENING MED VERDI FOR MEDLEMMENE OG KOMMUNEN


De fleste aktiviteter og nærmest all kontakt med våre medlemmer i 2021 har vært preget av Covid-19 pandemien.

2021 har vært det første hele driftsåret for Asker Næringsforening. Arbeidet har naturlig nok vært preget samfunnets restriksjoner og deler av Askers næringsliv har som kjent vært nedstengt i deler av året. Restriksjonenes ringvirkninger har vært store og har påvirket de flestes forretningsdrift.

 

Asker Næringsforening har i samarbeid med Asker kommune vært engasjert i arbeidet med kompensasjonsordninger til den delen av næringslivet som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene. Dette har vært en sentral aktivitet som har inkludert planleggingsmøter, dialogmøter og juryarbeid for å sikre god informasjon og kontakt mellom kommune og næringsliv, samt rettferdig fordeling av midlene i de lokale kompensasjonsordningene, Askerpakke 2 - 3 og ventilordning 1 - 2.

 

For mange bedrifter har Asker kommunes lokale ordninger vært avgjørende og vi vil berømme kommunen for deres forståelse, engasjement og proaktive holdning.

Asker Næringsforening har begynt å innta sin form......

LEDER

Asker Næringsforening en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende.

Strategi for kommunikasjon og posisjoner

Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. 

 

Asker Næringsforening skal være:

 • En ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst

 • Talerør for kommunens næringsliv

 • Pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig

 • Den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet

 • Arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft

.

logo_sort.png
OM NÆRINGSFORENINGEN

MEDARBEIDERE I 2020

Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD 

Direktør / daglig leder

HILDE THORUD

COLAB Midtbygda

Hilde Thorud sirkel copy.png

TRINE MAREN SKOTT-MYHRE

COLAB Slemmestad

trine-maren 2022-05-11_14-20-24-edit.png

ARNE HJORTH

Avdeling Tofte

Arne Hjorth sirkel copy.png
Arne_edited.jpg

Arne Hjorth har gjennom mange år bidratt til å fremheve og framsnakke lokalt næringsliv. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Arne tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.

Asker Næringsforening vil i stor takk bygge videre på det gode arbeidet Arne har lagt ned.

I den lokale sparebanken på Hurum hadde Arne ansvar for bankens næringslivsengasjementer og næringslivskunder. Han hadde da en svært god kunnskap om næringslivet i Hurum da han i 1989 var en sentral person i etableringen av Hurum Næringsråd. En organisasjon der han i flere perioder både har vært styreleder og daglig leder.

 

Arne var opptatt av samferdsel og han hadde mange turer både til Stortinget og Regjeringskvartalet for å lobbe for bedre veier og ikke minst Oslofjordforbindelsen. Arne ble invitert til Stortinget for å overvære debatten om bygging av Oslofjordforbindelsen. Når forbindelsen ble åpnet fikk Arne oppleve et nytt høydepunkt da han ble invitert til middag med kong Harald etter den offisielle åpningsseremonien.

 

få flytoget til Drammen var et annet samferdselsprosjekt Arne var engasjert i. Det var derfor et nytt stort høydepunkt i hans yrkesliv da han sammen med noen få utvalgte ble invitert til Flytogets første prøvetur fra Drammen stasjon.

 

Lokal handel og handelens betydning for utvikling av attraktive tettsteder har og vært et område som har opptatt Arne. Han har vært leder av handelsstandsforeningene på Sætre og Tofte og han har vært en drivkraft i å arrangere både Sætredager og Toftedager.

 

Arne har og jobbet med næringsrelaterte oppgaver utenfor Hurum. Han ble prosjektleder i Arena Drammensregionen når dette samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Drammensregionen ble etablert. Et nybrottsarbeid knyttet til finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter.

 

Næringsforum Oslofjord Vest ble etablert i 1996, da som et samarbeid mellom næringsrådene i Drammensregionen, Asker, Bærum og Ringerike. Arne ble dette forumets første leder, en oppgave han innehadde i 5 år.

 

Videre har Arne jobbet i Drammen Næringslivsforening med hovedansvar for etablering av bransjenettverk. Her fikk han bl.a. gleden av å være med i arbeidet med å utvikle nye studietilbud ved daværende Høgskolen i Buskerud. Han hadde og hovedansvar for etablering av næringsråd i Svelvik og Øvre Eiker og har videre bistått til etablering av næringsråd i Sande og Frogn.

 

Foruten arbeidet i Drammen Næringslivsforening har Arne arbeidet i næringsrådene i Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier. Arne har arrangert mange studieturer for medlemmer av næringsrådene både innenlands og til mange europeiske storbyer.

 

I Hurum har Arne vært engasjert i frivillig arbeid. Han har i 15 år vært leder av idrettsforeningen Filtvet Fremad og er æresmedlem av foreningen. Videre har han i mange år vært styremedlem i Hurum Idrettsråd og medlem av Filtvet Nærmiljøforum. Nå er Arne styremedlem i Hurum Historielag, medlem av Hurum Rotary Klubb fra 1983 og spiller bridge i Tofte og Spikkestad bridgeklubb.

 

Fra nyttår trer han over i pensjonistenes rekker. En tilværelse vi er sikre på at han vil fylle med stort innhold og engasjement.

 

Vi vil uttrykke en stor takk til Arne!

Med ærbødig hilsen,

 

Steinar Bustad, daglig leder

Hilde Thorud, prosjektleder

Trine Maren Skott-Myhre, prosjektleder

STYRET I ASKER NÆRINGSFORENING 2021

Erling.png

Erling Nilsen

Slemmestad Brygge AS
Styrets leder

Asle.png

Asle Sjørbotten

Vitari AS

Roger Hansen

Møller Bil Asker og Bærum AS

Roger.png

Jannicke Færden Berle

Pals AS

Jannicke Færden Berle.png

Lisbet Fagerbakk

Veas AS

Lisbeth.png
Morten Bergmann.png

Morten Bergmann

Viken Elektro AS

Ståle Njåtun

Doka Norge AS

Ståle.png

Jens Erik Wittusen

Filtvet Gård

Jens-Erik.png
Christian Aakermann.png

Christian Aakermann

Hurum Energi

bli_medlem.png

Ta del i fellesskapet! Se vårt medlemsregister HER 

Oppstart av samarbeid med Forretningsnettverk i Asker, FNA på Sekkefabrikken Kulturhus.jpg

Oppstart av samarbeid med Forretningsnettverk i Asker, FNA på Sekkefabrikken Kulturhus

Ved utgangen av 2021 hadde Næringsforeningen i overkant av 450 medlemsbedrifter.

Medlemskontingenten for 2021 var den samme som i 2020. Ny kontingent ble vedtatt av årsmøtet 2019 og gjelder fra og med 2021.

Vi har opplevd noe frafall ved konkurser, eller avvikling av avdelinger i 2021 grunnet den fortsatt krevende situasjonen pandemien har gitt for mange av våre medlemsbedrifter.

 

En ny arena for rekruttering av medlemmer er etablert; Forretningsnettverket i Asker – FNA. For å delta på FNA møtene må bedriften være medlem i Asker Næringsforening. Dette har resultert flere innmeldinger og har et stort potensialt for veien videre.

 

Asker Næringsforening vil aktivt fortsette arbeide med medlemsrekruttering gjennom å synliggjøre Næringsforeningens verdi. Og like viktig som verving av nye medlemmer, er å beholde eksisterende.

Næringslivsdagen 21_ Hvordan lede i endring og tips for omstilling til den nye normalen ve

Næringslivsdagen 2021
Torry Pedersen, direktør i Schibsted og ex-sjefredaktør i VG, inspirerte deltakerne i "Hvordan lede i endring". Torry Pedersen sto i spissen for VGs digitale transformasjon i en periode da mediebransjen gjennomgikk et paradigmeskifte.

morgenmøte.jpeg

Næringsforeningen og kommunen har vært i tett dialog og opprettet faste møtepunkt for å følge den vanskelige situasjonen vårt næringsliv er inne i under pandemien.

Asker kommune vil være en god vertskapskommune for næringslivet. Dette innebærer at forholdene skal legges til rette slik at ansatte skal trives på jobb og hvis de bor i kommunen. Asker Næringsforening legger forholdene til rette for at næringslivet skal trives i Asker og arbeider for best mulige rammebetingelser for våre medlemmer. Vi arbeider for vekst og utvikling av et bærekraftig næringsliv i Asker.

 

Gjennom hele året skaper vi møteplasser hvor vi har dialog med våre medlemmer. Møteplassene bidrar til at medlemmene kan utvikle sine relasjoner, samt møte politikere og andre relevante kontakter. Vi arrangerer frokostmøter, dialogmøter med politikere og ledelsen i kommunen, ressursgruppemøter, sosiale arrangement mm. I 2021 har møteplassene i all hovedsak vært digitale med god deltagelse på grunn av koronarestriksjoner.

 

Næringsforeningen har også i 2021 hatt en flere møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt i forbindelse med den vanskelige situasjonen næringslivet har opplevd med nedstengningen av Asker i forbindelse med Covid19. Asker Næringsforening har bidratt til at offentlige støttetiltak har blitt utformet til næringslivets beste.

 

Næringsforeningen har i 2020 vært involvert i følgende politiske saker:

 

 • Krisepakker og kompensasjonsordninger som følge av covid-19 – tett dialog med sentrale politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Politiske dialogmøter om koronasituasjonen med representanter fra næringslivet.

 • Dialogmøter mellom næringslivet og kommunen i forbindelse med Temaplan Næring og kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Utarbeidet høringsinnspill til Temaplan Næring.

 • Utarbeidet innspill til formannskapet om kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Gjennomført ulike møter med kommune og politikere knyttet til ulike spørsmål til næringslivet

 • Lagt grunnlaget for ny partneravtale med Asker kommune.

Samarbeid Asker kommune om digitale positiv post covid kampanje oktober 2021_Oslofjorden d

Oslofjorden dykkesenter
Positiv post covid kampanje ble gjennomført høsten 2021 i samarbeid med Asker kommune. Her ble flere næringsaktører løftet frem med sin historie høsten 2021. Flere om støtte fra Asker kommune gjennom Askerpakke 2 i den tunge tiden, og mange fikk tilskudd gjennom den ordningen.

SAMARBEIDSRELASJONER
NOV logo.jpg

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020

 • Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Kongsberg Næringsforum

 • Ringerike Næringsforening

 • Bærum Næringsråd

 • Asker Næringsforening

 • Modum Næringsråd 

NOV ledere.jpg

På bildet over: 

 • Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd

 • Steinar Bustad, Asker Næringsforening

 • Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum

 • Martin Kaggestad, Modum Næringsråd

 • Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

Medlemmer

Asker Næringsforening vil fremheve samarbeidet med våre medlemmer. Dette er viktig for oss slik at vi får god innsikt i næringslivets situasjon. På denne måten kan vi være proaktive ovenfor kommunen og andre aktuelle offentlige etater. Asker Næringsforening arbeider for å tilby medlemmene verdi av sitt medlemskap. Gjennom gode nettverk og arenaer sikres denne dialogen og vi arbeider kontinuerlig for økt innsikt.

Asker kommune

Asker kommune er Asker Næringsforenings samarbeidspartner. Det er svært god dialog med både administrasjon og politikere. VI arbeider for å bidra til utvikling av næringslivet i kommunen. Asker kommune har en politisk vedtatt ambisjon om å bli ledende på næringsutvikling i Norge. Dette er en ambisiøs målsetting og vi vil bidra til at kommunen tilrettelegger sine tjenester slik at dette målet oppnås. For å bli ledende forutsettes det tett dialog.

Viken fylkeskommune
Asker Næringsforening har med prosjektmidler fra Viken fylkeskommune gjennomført og avsluttet prosjektet «Mentor- og traineeordning for innvandrere i Asker kommune». Dette har vært et prosjekt som har vært en del av JobbAsker prosjektet. Kompetanseprogrammet Grønn konkurransekraft ble også avsluttet i 2021. Asker Næringsforening har god kontakt med Viken Fylkeskommune.

​Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020. Siden midten av 90-tallet har næringsforeningene i regionen hatt tett dialog med formål å styrke samarbeidet på tvers av kommune grensene i regionen.

 

NOV er en sammenslutning av Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd og Modum Næringsråd.

 

Sammen representerer NOV ca. 2500 medlemsbedrifter fra hele spekteret av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og ca. 100 000 arbeidsplasser, noe som gjør sammenslutningen til en svært viktig aktør regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca. 30 arbeidsplasser, og er en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

 

NOV arbeider for et tettere samarbeid med aktuelle parter og derigjennom øke påvirkningsmulighet og for å sikre næringsvekst i regionen.

 

AskersHus Næringshage AS

Asker Næringsforening har et tett samarbeid med leder av gründer og innovasjonshuset AskersHus AS hvor Næringsforeningen også er deleier. Samarbeidet er viktig for økt fokus på innovasjon og gründerskap i kommunen.

 

AskersHus er en operativ drivkraft for innovativ næringsutvikling og vekst i Asker og har servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning.

Sammen jobber vi kontinuerlig om å skape en arena for samspill blant offentlig og privat virksomhet som bidrar til innovasjon og vekst i regionen. Dette gjør vi gjennom samarbeid på innovasjonsprosjekter.

NAV Asker, markedsteamet

Teamet består av dedikerte personer som er arbeidsgivernes kontakt inn mot vårt lokale NAV-kontor. Markedsteamet informerer næringsforeningen fortløpende med viktig informasjon som vi videreformidler. Næringsforeningen og NAV Asker samarbeider i fellesprosjektet JobbAsker og i andre prosjekter knyttet til inkludering.

 

Landbrukskontorene i Asker og Bærum

Gjennom arbeid utført i regi av Etablerertjenesten i Akershus/StartUp Viken er det etablert et godt samarbeid med Landbrukskontorene i Asker og Bærum. Dette med bakgrunn i å kunne bidra inn til økt innovasjon og næringsutvikling for bransjen. Asker Næringsforening deltar i Næringsutviklingsgruppa som møtes jevnlig med representanter fra Asker og Bærum. Her er landbrukskontor, næringssjef kommune og næringsforeningen- og råd representert.

 

NHO – Norges Hovedorganisasjon

Koronakrisen viste oss viktigheten av samarbeid og samhold. Næringsforeningen har gjennom hele pandemien hatt samarbeid med andre næringsforeninger og NHO. Dette har gitt oss nyttig informasjon, hvor også medlemmene har blitt invitert til inn til faglig påfyll gjennom digitale frokostmøter og webinarer.

 

Kvinner i Business (KiB)

Kvinner i Business har som formål å gi sine medlemmer inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. Nettverket omfatter kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet og kvinnelige ledere i næringslivet.

Medlemmer i KiB kan delta på alle aktiviteter i regi av Asker Næringsforening.

sforening har fast plass i KiB sine månedlige Nyhetsbrev.

Kick off destinasjon Asker 3.juni 2021.jpg

Kick off destinasjon
Asker 3. juni 2021

Næringslivets ringedugnad for TV-aksjonen Viken.jpg

Næringslivets ringedugnad
for TV-aksjonen Viken

Freepower som vinner av Gründerprisen på Elbåtkonferansen, juryen ble ledet av Steinar Bus

Freepower som vinner av Gründerprisen på Elbåtkonferansen. Juryen ble ledet av Steinar Bustad

Covid-19-pandemien satte også sine begrensninger for fysiske møteplasser dette året. Det ble likevel gjennomført mange fysiske arrangementer ihht gjeldende smittevernregler.

 

Flere av arrangementene har vært digitale for å slik nå flere av medlemmene våre. En stor takk til samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser. Totalt har det vært avholdt i egen regi og/eller som samarbeidspartner 45 arrangementer i 2021.

 

Det har også vært avholdt jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i Asker kommune. Flere dialogmøter med næringslivet har vært gjennomført.

Næringslivsdagen er en av Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og arena for inspirasjon og erfaringsutveksling. Det ble en stor suksess og fysisk kunne samles i Asker Kulturhus for en vellykket gjennomføring.

Frokostmøter, kick-offs, kompetanseprogram, informasjonsmøter, webinarer, dialogmøter og konferanser....

MØTEPLASSER
Samarbeid Asker Kommune_Digitale kampanjer_Yrkesfag_I.jpg

Yrkesfagkampanje våren 2021 ble gjennomført i samarbeid med Asker kommune. Kampanjens budskap var å løfte frem både de som har valgt yrkesfag, lærlinger og voksenlærlinger som er et opplegg for de som allerede har tatt videregående, men som ønsker et yrkesfag.

RESSURSGRUPPER
25.06.20_Fagnettverk Bærekraft 7_FNs Bær

Fagnettverk Bærekraft

Allerede i 2018, i forkant av sammenslåingen, arbeidet Røyken, Hurum og Asker Næringsråd sammen om muligheten for å etablere et fagnettverk innen bærekraft. Dette er videreført i Asker Næringsforening. I Juni 2020 ble det avholdt et oppstartsmøte i Formannskapssalen i Asker Rådhus av et nytt prosjekt; ‘Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft’. Prosjektet ble avsluttet i 2021 som et kompetanseprogram «Grønn konkurransekraft» for medlemmene av næringsforeningen. KPMG Pure Sustainability ledet gjennomføringen av dette programmet. 

 

Eiendomsforum

Ble etablert i 2020 og har i 2021 hatt en viktig funksjon for Næringsforeningen. Forumet har gjort det mulig for Asker kommune å presentere sine planer innenfor området plan og bygg. I tillegg har forumet vært viktig ifm arbeidene med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 

Asker Næringsforening etablerer flere relevante fora i tiden fremover, men koronarestriksjonene har gjort at dette ble utsatt i 2021.

 

 For å representere våre medlemmer trenger vi tett kontakt, innsikt og forståelse for de utfordringene næringslivet opplever i Asker kommune.

Tofte_Foto_JS Norge_Næringslivsbrosjyre.jpg

Asker Næringsforening har sekretariatfunksjonen for Tofte Handelsstand.  Arne Hjorth, Asker Næringsforening, var leder av handelsstanden. Det ble avholdt regelmessige møter der man var opptatt av å videreutvikle Tofte som et attraktivt tettsted med gode handels- og opplevelsestilbud

SEKRETARIATSFUNKSJONER
rnpark_ALL.jpeg

Apilar Lager og Logistikksenter AS er et av de mange moderne næringsbyggene i Røyken Næringspark.

Kart_rnpark.png

Asker Næringsforening ivaretar sekretariatet for følgende foreninger:

 

Grunneierforeningen Røyken Næringspark

Foreningens formål er å sørge for en helhetlig utvikling av Røyken Næringspark, for å oppnå en best mulig drift for næringsparkens bedrifter. Foreningen er i tillegg et kontaktorgan ovenfor andre grupperinger som for eksempel offentlige myndigheter og leverandører. Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg.

 

Billingstadsletta Grunneierforening

Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser og arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta slik at grunneierne får en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift. Reguleringsplan for Billingstadsletta er en viktig fremtidig utvikling for Asker.

 

Tofte Handelsstand

Asker Næringsforening har sekretariatfunksjonen for Tofte Handelsstand.  Arne Hjorth, Asker Næringsforening, er leder av handelsstanden. Det avholdes regelmessige møter der man er opptatt av å videreutvikle Tofte som et attraktivt tettsted med gode handels- og opplevelsestilbud. Tofte Handelsstand gjennomfører mange markedsaktiviteter der man bl.a. aktivt benytter Facebook. Videre produseres markedsblader i form av DM som distribueres til hytteeiere og lokalbefolkningen knyttet til sommer- og julehandel. Den årlige Toftedagen ble ikke gjennomført i 2021 grunnet koronarestriksjoner. Samarbeidsformen for 2022 er til diskusjon fordi Arne Hjorth blir pensjonist (se eget innlegg i årsrapporten).

 

Sætre Handelsstand

Sætre Handelsstand er et samarbeid mellom bedrifter som driver detaljhandel i Sætre sentrum og i Åsveien. Tanken bak sentrumsforeningen er at man skal ha en felles forening som arbeider for å videreutvikle Sætre sentrum. Næringsforeningen samarbeider med sentrumsforeningen ved hvis behov oppstår. Eks er Sætredagen som har vært utsatt ifm koronapandemien.

Samarbeid Asker kommune om digitale positiv post covid kampanje oktober 2021_Glorioso.jpg

Påskekampanje ble publisert i samarbeid med Asker kommune hvor en oppmuntret til å handle lokalt. Butikkene ble stengt på grunn av smittesituasjonen, og budskapet var at menneskene bak de stengte dørene gjør alt de kan for at vi fortsatt skal kunne handle det vi trenger med gode og trygge tilrettelegginger.

PROGRAMMER & PROSJEKTER
Farzaneh-and-Sudipa-1-scaled-e1614002412

JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Østnestangen_Hurumhalvøyas perler_Digitale kampanjer i samarbeid med Visit Asker og Bærum_
Vollen_Foto_JS Norge_Næringslivsbrosjyre.jpg

Askerhalvøya
Hurumhalvøyas perler

Jobb Asker Opportunity

Dette er et mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet, slik at de kan bruke sin kompetanse på rett plass. Programmet arrangeres av Asker Næringsforening og er inkludert i JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune. Programmet vil bidra til at kandidatene gjøres enda bedre rustet til å bli innlemmet i arbeidslivet. Hver kandidat får tildelt en mentor med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Prosjektet ble avsluttet i 2021 og det søkes om nytt program for 2022.

 

Askerhalvøya /Hurumhalvøyas perler

Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune, og bygger videre på tidligere arbeid med å samle lokale opplevelser knyttet til natur og kulturarv på Askerhalvøya / Hurumhalvøya med mål om økt besøk. Med halvøyas varierte natur og brede kulturarv som utgangspunkt, vil man bidra til økt verdiskaping og styrket næringsgrunnlag. Målet med prosjektet er å øke besøk og omsetning hos etablerte virksomheter innen reiselivs- og opplevelsesnæringen, samt gjøre kultur- og naturopplevelser tilgjengelig for innbyggere og turister. Prosjektet ble avsluttet i 2021 og videreføres inn i arbeidet med Asker kommunes Handlingsplan for reiseliv.

 

Bærekraft som grønn konkurransekraft

Prosjektet ble avsluttet i 2021 som et kompetanseprogram «Grønn konkurransekraft» for medlemmene av næringsforeningen. KPMG Pure Sustainability ledet gjennomføringen av dette programmet.  Se link til egen rapport her

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Webinaret ‘Bli Miljøfyrtårn på 1-2-3’ ble gjennomført digitalt over fire moduler i februar - april 2021. Dette er en videreføring av tidligere gjennomføre kursrekker. Asker kommune har stort søkelys på bærekraft, og ønsker næringslivet med på laget. Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter bidrar til dette, og kommunen ønsker å muliggjøre en slik sertifisering for flere, og bidro med halve kursavgiften til de første Asker lokaliserte bedriftene som meldte seg på Miljøfyrtårnsertifiseringen! Webinaret er et videreført samarbeid med Asker Næringsforening og Mobman AS, ved den erfarne Miljøfyrtårnkonsulenten Rune Drægni.

Næringslivsdagen 21_Årets gründer Ronnie Mag Larsen og Bokhandleren på Tofte.jpg

Årets gründer 2021: Ronnie Mag Larsen og Bokhandleren på Tofte
2021 delte Asker kommune for første gang ut sin egen gründerpris på arrangementet NÆRINGSLIVSDAGEN'21 i Asker Kulturhus. 

KOMMUNIKASJON
Forsidebilde næringslivsbrosjyre_JS Norge.jpg

Næringslivsmagasin

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 07.21.17.png

Nyhetsbrev fra Næringsforeningen

Hjemmesiden

Vår webplattform er et viktig arbeidsverktøy og hjemmesiden er integrert med medlemsregisteret slik at hver enkelt bedrift kan utnytte egen profileringsmuligheten bedre via sin oppføring. Alle arrangementer legges inn her, og er integrert med påmeldingssystemet. Nyhetsbrev produseres i samme plattform. Det ble i 2021 etablert annonseplasser, i karusell, på forsiden. Det har vært en betydelig utvikling av siden, men det er fortsatt et stort potensialt for bedre utnyttelse av websiden og de mulighetene som ligger der.

www.askern.no

 

Nyhetsbrev

Invitasjoner til arrangementer og nyhetsbrev sendes via vår nye plattform. Det er registret rett i overkant av 1.000 mailadresser, differensiert i medlemmer og de som er påmeldt nyhetsbrev. Dette er en økning på ca 300 nye abonnementer fra fjoråret.

 

I tillegg kommuniserer vi aktivt via kronikker, høringsuttalelser og pressemeldinger. Les mer om dette under Dialog og påvirkning.

Næringslivsmagasin

Asker Næringsforening arbeider for at næringslivet får best mulig vilkår i Asker kommune, og var stolte over å lansere vårt nye næringslivsmagasin i 2021. Næringsforeningen vil gjennom denne utgivelsen knytte tettere kontakt med våre medlemmer samtidig som vi utvikler vår kompetanse, sette søkelys på aktuelle tema og blir en pådriver for å skape et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i samspill med kommunen.

 

Næringslivsmagasinet finnes i en trykt brosjyreversjon og en digital utgave du finner her

 

SoMe – sosiale medier

Av våre sosiale medier kanaler er Facebook den absolutt største kanalen hvor det er godt engasjement og rekkevidden er stor. I 2021 hadde vi på Facebook totalt 1.342 følgere. Dette er en økning på 294 fra forrige år. Her promotere vi arrangementer og deler aktuelt næringslivsstoff.

 

På LinkedIn hadde vi 918 følgere pr. 31.12.2021.  Dette er en vekst av 180 flere følgere gjennom året. LinkedIn benyttes i større grad til å publisere aktuelt næringslivsstoff, og i mindre grad arrangementer.

Instagramkonto ble opprettet først i juni 2020, og pr. 31.12.2021 hadde vi rett over 600 følgere. En vekst fra forrige året på 150 følgere. Instagram benyttes til å forsterke eksisterende digitale kampanjer og innlegg.

UTVALGTE HØYDEPUNKTER FRA SOSIALE MEDIER

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin Sosiale Ikon
ETABLERTJENESTEN
105770270_1487439418122517_5939415891314

Her er Jens Kanden engasjert inn for å gjennomføre SalgsPitch kurs.

StartUp Viken er et tilbud til alle i tidligere Akershus fylke som ønsker å starte for seg selv. Her kan gründere får hjelp til de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift.​

​Etablerertjenesten i Asker og Bærum driftes av AskersHus næringshage, Asker Næringsforening, Bærum næringsråd, Bærum International Hub og Kvinner i Business. 

 Asker Næringsforening er en av flere leverandører med både grunnkurs, temakurs og veiledning. Asker Næringsforening utfører også næringsfaglig vurdering, samt er medarrangør på flere arrangementer gjennom året. 

I 2021 leverte vi følgende til Etablerertjenesten| StartUp Viken:

 

Veiledningstimer: 57 timer

Næringsfaglig vurdering: 23 stk.

Grunnkurs i etablering: 3 stk. (utenom Gründeruka)

Temakurs:

 • SalgsPitch

 • Markedsføring- SoMe kurs

 • Praktisk salgskurs

 • Inspirasjonskveld for landbruket

 • Gründeruka med drop in veiledning, grunnkurs i etablering og Gründerkafe.

Naringslivsdagen2021_Asker kulturhus.jpg

Næringslivsdagen 25. november:  

Fremtidens arbeidsmiljø post korona, digitalisering, ledelse i endring, bærekraftig fremtid og nye boformer er noen av de interessante temaene som konferansen svarte ut. 

Bildet: Steinar Bustad,
leder i Asker Næringsforening


 

SAMARBEID ASKER KOMMUNE
Gru%CC%88nderpris%202020-6_edited.jpg

«Ingen kan bli selvstendige alene» er mottoet for den sosiale entreprenøren Sisters in Business AS som er kåret til årets gründer i Asker og Bærum 2020. Prisen ble delt ut av ordførerne i Asker og Bærum 9. desember.

Asker_komm_nytt_våpen.png
Holmsbu_Hurumhalvøyas perler_Digitale kampanjer i samarbeid med Visit Asker og Bærum_Støtt

Holmsbu - Hurumhalvøyas perler. Digitale kampanjer i samarbeid med Visit Asker og Bærum. Støttet av Viken fylkeskommune

Dialogmøter                        

Asker Næringsforening og Asker kommune har hatt regelmessige møter ifm Temaplan Næring og andre planer for å sikre innspill fra Næringslivet. Asker Næringsforening har en samarbeidsavtale med Asker kommune og bidrar sammen med Asker kommune til gjennomføring av kommunens næringslivsrettede tiltak. Dialogen med Asker kommune er svært god.

 

Koronasituasjonen

Asker Næringsforening har hatt en tett dialog med Asker kommunen om den utfordrende situasjonen vårt næringsliv har vært inne i. Det har vært opprettet faste møtepunkter for å følge situasjonen. Asker Næringsforening har sammen med Askershus og Asker kommune bidratt til utvikling av lokale kompensasjonsordninger tilpasset spesielt små bedrifter som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene.  Det har vært et godt samarbeid om ulike tiltak for å bedre situasjonen for virksomheter i Asker under og etter koronakrisen. Samlet har Asker kommunes bidrag til vært viktig for mange bedrifter i en vanskelig tid.

Screenshot 2022-05-11 at 13.11.05.jpg

Oversikt over ulike lokale kompensasjonsordninger gjennom koronapandemien

 

Rådføringskanalen

Rådføringskanalen ble først etablert av Asker Næringsforening i mars 2020 i samarbeid med medlemsbedrifter som en dugnad for å avhjelpe næringslivet i den utfordrende situasjonen koronapandemien medførte for svært mange. Her kunne næringslivet i Asker kommune ta kontakt om de hadde spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

 

Fra november 2020 ble tiltaket finansiert av Asker kommune og videreført som et tilbud helt uten kostnader for bedriften. De tilknyttede rådgivende bedrifter fikk et forhåndsavtalt honorar for sitt arbeid. Næringslivet i Asker kommune fikk 4 timer kostnadsfri profesjonell rådgivning for sin bedrift. Asker Næringsforening administrerte tilbudet.

 

Digitale kampanjer

Det er gjennomført flere digitale kampanjer gjennom året, på oppdrag fra Asker kommune. Kampanjene er publisert på våre SoMe-flater, på web og sendt ut via våre Nyhetsbrev. I 2021 ble følgende kampanjer publisert:

Innreiseinformasjon grunnet koronapandemien. Denne ble spesielt rettet mot Polen, og digitale polske flater ble benyttet i kampanjene sammen med Asker kommune og våre digitale flater. Kampanjene var lenket opp til artikkel, hvor det var nyttige informasjonslenker.

 

Påskekampanje ble publisert i samarbeid med Asker kommune hvor en oppmuntret til å handle lokalt. Butikkene ble stengt på grunn av smittesituasjonen, og budskapet var at menneskene bak de stengte dørene gjør alt de kan for at vi fortsatt skal kunne handle det vi trenger med gode og trygge tilrettelegginger.

 

Yrkesfagkampanje våren 2021 ble gjennomført i samarbeid med Asker kommune. Kampanjens budskap var å løfte frem både de som har valgt yrkesfag, lærlinger og voksenlærlinger som er et opplegg for de som allerede har tatt videregående, men som ønsker et yrkesfag. At lærlingene er viktige i Asker kommune, er det ingen tvil om. Hvert år kåres Årets lærling der kandidatene nomineres blant de 90 lærlingene på tvers av ulike yrkesfag i hele kommunen.

 

Positiv post covid kampanje ble gjennomført høsten 2021 i samarbeid med Asker kommune. Her ble flere næringsaktører løftet frem med sin historie høsten 2021. Flere om støtte fra Asker kommune gjennom Askerpakke 2 i den tunge tiden, og mange fikk tilskudd gjennom den ordningen. Det gjorde at bedriftene kunne senke skuldrene noe og fokusere på å ta vare på sine kunder og ansatte. For mange var det avgjørende med denne finansielle hjelp og støtten i å bli sett da det sto på som verst.

 

Julehandel kampanje ble gjennomført i samarbeid med Asker kommune. Her ble det som i Påskekampanjen oppmuntret til å handle lokalt og gjerne kjøpe gavekort for å gi bort i julegave. Mange små bedrifter ble drevet på kanten av sin eksistens siden pandemiens inntog. I høst trakk de endelig pusten og øynet et håp om at de var over kneika. At de kunne konsentrere seg om å redde stumpene og se framover. Så fikk de en ny smell. Kanskje mister de ansatte, kanskje mister de jobben, og kanskje mister de livsverket. Så budskapet som ble holdt frem i kampanjen var at vi ved å handle lokalt kan bidra til at folk får beholde jobbene sine!

 

Asker Næringsforening gjennomførte også kampanjer på egne digitale flater, for gjennom dette å markedsføre våre arrangementer og slik også bygge kjennskap til næringsforeningen.

 

Samarbeid skole/næringsliv

Innovasjonscamp i Askerskolene 2021. Asker kommune gjennomfører Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus for 10. gang i år for hele 8. klassetrinn, der mer enn 1.000 elever vil delta. Asker Næringsforening bistod med å rekruttere medlemmer til juryene fra næringslivet som har relevans for årets oppgave, og da gjerne lokal tilhørighet til aktuell skolen. Årets oppgave var: Kortreist opplevelse i Asker kommune. Asker Næringsforening deltok selv i juryen for finalen.

 

Årets gründer i Asker

Få kommuner i landet har flere nyetablerere enn Asker. I 2020 var det 1591 nyetablerte bedrifter i kommunen og Asker er blant de ledende i landet innen nyetableringer. Asker Næringsforening organiserte på vegne av Asker kommune arbeidet med å kåre årets gründer i Asker. Tidligere har kåringen av årets gründer vært et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune.

 

Totalt er dette 7. gang prisen ble delt ut, men i 2021 delte Asker kommune for første gang ut sin egen gründerpris på arrangementet NÆRINGSLIVSDAGEN'21 i Asker Kulturhus. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

25.08.22_ Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening_Her skal vi

Her skal vi bygge og her skal vi bo
Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening:

STYRETS BERETNING
n%C3%A6ringsforening+styret+%289+of+11%2

Erling Nilsen 

Styreleder i Næringsforeningen

Asker Næringsforening ble formelt opprettet i januar 2020 gjennom en sammenslåing av Hurum Næringsråd, Røyken Næringsråd og Asker Næringsråd.

I likhet med 2020, har Næringsforeningens arbeide i 2021 vært sterkt preget av Covid 19 pandemien. Til tross for dette er styret meget godt fornøyd med de resultater næringsforeningen har oppnådd og den innsats medarbeiderne har lagt ned. Vi har klart å være en synlig og aktiv aktør, vi har vært en støttespiller for Asker Kommune samtidig som vi har utfordret kommunen på for oss viktige områder. Vi har også klart å opprettholde mange møteplasser der vi har gitt deltakerne tilførsel av kompetanse og tilgang til nettverk.

 

Etter en konsolidering av medlemsmassen etter sammenslåingen i 2020, har Asker Næringsforening i dag 450 medlemmer, noe som gir et stort potensial for videre utvikling og vekst. Vekst i medlemsmassen og flere medlemsaktiviteter vil bli fokusområder for styret i årene som kommer. 

 

Av mange og viktige leveransene Asker Næringsforening har gjort i 2021, vil styret trekke frem noen prosjekter som viser hvilken rolle og betydning næringsforeningen har.

 

Covid-19 og kompensasjonsordninger. Asker Næringsforening vil berømme Asker kommune for måten kommunen har håndtert Covid-19 pandemien, både generelt for Askers befolkning og for Askers næringsliv. I tillegg til de overordnede statlige støtteordningene til næringslivet i Norge, har Asker kommune bevilget omfattende støtte til lokalt næringsliv. Næringsforeningen har bidratt med mye ressurser til å administrere og kommunisere ordningene og vi har samarbeidet tett med kommunen for å finne ulike ordninger og tiltak som treffer så riktig som mulig.

  

Ny Temaplan for Næring og samarbeidsavtale med Asker Kommune. Gjennom en omfattende prosess har Asker kommune vedtatt en ny temaplan for Næring som setter klare strategier og mål for næringsutviklingen i kommunen. Næringsforeningen har bidratt sterkt til planen utforming og innhold og vi har inngått en samarbeidsavtale med kommunen der vi skal gjennomføre mange av planens konkrete tiltak. Denne tillitten er vi glade for.

 

Rullering av kommunens arealplan. Kommunens arealplan rulleres hvert 4. år og i skrivende stund er planen ute på 1. gangs høring. I arbeidet med planen har Asker Næringsforening vært en aktiv, konstruktiv men også kritisk pådriver for å gjøre planen best mulig for næringslivet i kommunen. Vi har spesielt vært opptatt av at kommunen må ha tilstrekkelige arealreserver for å etablere næringsvirksomhet. Vi har i den sammenheng etablert et eget eiendomsforum som har bistått med verdifull kompetansen og pådriv for å ivareta næringsinteressene i planen. Arbeidet med planen pågår, og Næringsforeningen vil følge dette arbeidet tett frem til planen godkjennes.  

 

Det økonomiske driftsresultatet for næringsforeningen 2021 er klart forbedret fra underskuddet i 2020. 2020 var et år preget av rekonstruksjon av Næringsforeningen tetter sammenslåingen, mens 2021 mere kan betraktes som et normalt år, dog hensyntatt Covid 19 utfordringene. Regnskapet gjøres opp med et tilnærmet 0 resultat, noe styret er godt fornøyd med når alle forhold tas i betraktning. Næringsforeningens likviditet er tilfredsstillende.

 

Styret anser at Asker Næringsforening er etablert som en sentral aktør på vegne av lokalt næringsliv i Asker Kommune. Styret samarbeider godt internt og med administrasjonen, og vi ser positivt på fremtiden.

April 2020_Handle lokalt kampanje_Co wor

Et kontorfellesskap med mange gode fordeler kan være din nye hverdag! I Asker kommune er det flere unike muligheter for å sitte i et kontorfellesskap. COLAB Slemmestad er ett av dem. Trine Maren Skott-Myhre er prosjektleder i Asker Næringsforening og kontaktperson for COLAB Slemmestad og Midtbygda. 

ÅRSREGNSKAP
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash_edited

ÅRSREGNSKAP 2021 
Asker Næringsforening
Org nr 974 540 193 

pdf icon circle.png
bottom of page