top of page
Asker.jpeg

ASKER NÆRINGSFORENING
- En aktiv næringsforening med verdi for medlemmene og kommunen

Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

De fleste aktiviteter og nærmest all kontakt med våre medlemmer i 2021 har vært preget av Covid-19 pandemien.

 

2021 har vært det første hele driftsåret for Asker Næringsforening. Arbeidet har naturlig nok vært preget samfunnets restriksjoner og deler av Askers næringsliv har som kjent vært nedstengt i deler av året. Restriksjonenes ringvirkninger har vært store og har påvirket de flestes forretningsdrift.

 

Asker Næringsforening har i samarbeid med Asker kommune vært engasjert i arbeidet med kompensasjonsordninger til den delen av næringslivet som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene. Dette har vært en sentral aktivitet som har inkludert planleggingsmøter, dialogmøter og juryarbeid for å sikre god informasjon og kontakt mellom kommune og næringsliv, samt rettferdig fordeling av midlene i de lokale kompensasjonsordningene, Askerpakke 2 - 3 og ventilordning 1 - 2.

 

For mange bedrifter har Asker kommunes lokale ordninger vært avgjørende og vi vil berømme kommunen for deres forståelse, engasjement og proaktive holdning.

 

Asker Næringsforening har begynt å innta sin form. Målet er som alltid å skape verdi for medlemmene. Dette kan innebære svært ulike aktiviteter for en forening som består av både små, mellomstore og store bedrifter fra alle bransjer med ulike behov. For å sikre at vi prioriterer vår tid riktig har arbeid med vår strategi vært sentralt for oss. Resultatet av dette arbeidet har gitt oss en god oversikt over våre prioriterte satsningsområder.

Screenshot 2022-05-11 at 11.49.43.jpg

Viktige saker i 2021 har i tillegg vært arbeidet med Temaplan Næring. Asker kommune har hatt tett dialog med Asker Næringsforening om denne planen og vi har gjennomført flere dialogmøter med hele næringslivet i Asker.

 

Bærekraft er sentralt i vårt arbeid. Asker kommune bygger sin Kommuneplan rundt FN’s bærekraftsmål og vi bidrar aktivt for å øke kompetansen om bærekraft hos våre medlemmer. VI gjennomførte i 2021 et kompetanseprogram «Grønn konkurransekraft» i samarbeid med KPMG Pure Sustainability, støttet av Viken Fylkeskommune. Dette kompetanseprogrammet ble gjennomført digitalt over 4 workshops og viste tydelig at det er ulikt behov hos små og store bedrifter. Innsikt fra dette programmet vil være viktig i vårt arbeid fremover.

 

Asker Næringsforening har startet etableringen av ulike bransjeforum. I 2021 ble Eiendomsforum etablert. Målet med forum er økt innsikt og en dialogarena hvor kommunen og næringslivet kan utveksle informasjon og meninger. Eiendomsforum har vært viktig i dette arbeidet og er av stor betydning i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

 

Vi har hatt en sentral rolle i kommunens arbeid med destinasjonsutvikling. Et prosjekt vi har gjennomført er arbeidet med Askerhalvøya / Hurumhalvøyas perler. Flere turforslag og destinasjoner er lansert på våre og kommunens websider og på SoMe plattformer. Mye av dette arbeidet tar vi med oss videre i samarbeidet vi har med kommunen i utviklingen av Handlingsplan for reiselivet.

 

Vi vil også fremheve arbeidet med Sosial bærekraft. Asker Næringsforening har vært en sentral del i JobbAsker prosjektet som har hatt som mål å inkludere innvandrere med bachelor grad eller mer i arbeidslivet. Mentor og traineeprogram har vært sentralt i dette prosjektet. Programmet var støttet av Viken Fylkeskommune. Dette programmet har vært avgjørende for suksessen til JobbAsker.

 

Asker Næringsforening introduserte også oppstarten på et eget inkluderingsprogram «Sosial profil – inkludering og sertifisering» på Nærtingslivsdagen21. Dette programmet blir introdusert i 2022.

 

Gründerskap og nyetablering er en sentral del i kommunens næringsutvikling. Asker Næringsforening drifter på vegne av Asker kommune Colab Slemmestad og Colab Midtbygda. Vi samarbeider tett med Askershus. Asker Næringsforening er en sentral del av Etablerertjenesten og gjennomfører i denne forbindelse veiledning og ulike kurs samt møteplasser.

 

Næringslivsdagen21 ble gjennomført i et «pusterom» mellom pandemiens bølger. Vi fikk gjennomført et godt møte på Asker kulturhus med fokus på Omstilling og behov for endring etter pandemien. Etter vår mening en suksess. Dette blir en årlig møteplass for næringslivet.

 

Vi vil videre i årsrapporten presentere flere av de omtalte aktiviteter i mer detalj.

 

Takk for samarbeidet og tålmodigheten i 2021.

Steinar Bustad

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

bottom of page