top of page
Asker.jpeg

ASKER NÆRINGSFORENING
- En aktiv næringsforening med verdi for medlemmene og kommunen

Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

ASKER NÆRINGSFORENING - EN AKTIV NÆRINGSFORENING MED VERDI FOR MEDLEMMENE OG KOMMUNEN

 

​2020 har vært et spesielt år for Asker Næringsforening. Foreningen er nyetablert, Asker kommune er nyetablert og pandemien har påvirket alle aktiviteter og all kontakt med våre medlemmer.

 

Asker Næringsforeningen ble etablert 22. januar 2020 ved at næringsrådene i Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen til en felles næringsforening i den nye nye storkommunen Asker.

 

De tre næringsrådene hadde egne prosjekter, datasystemer og medlemmer i hver enkelt kommune. Reorganiseringen innbar en total gjennomgang av medlemsmassen og etablering av et nytt CRM system med ny database og nye plattformer på nettet. Dette arbeidet pågår fortsatt. Vi trenger gode systemer for å bli gode til å kommunisere med våre medlemmer og samarbeidspartnere.

 

Asker kommune har blitt en kommune med over 94 000 innbyggere. I kommunen finnes det over 2000 selskaper registrert med mer enn to ansatte. Asker Næringsforening hadde i 2020 i overkant av 500 medlemsbedrifter. Vi har et godt grunnlag for vekst. Dette skal vi gjøre ved å gi verdi til våre medlemmer. Vår verdi og styrke ligger i medlemsmassen.

Asker kommune har en ambisiøs målsetting. Kommunen ønsker å være ledende i landet på næringsutvikling. I kommunens handlingsprogram er det vedtatt at Asker skal være en attraktiv kommune for både innbyggere og næringsliv:

 

Asker kommune skal være en positiv samarbeidspartner for både eksisterende og nye virksomheter. Dette skal oppnås gjennom tett dialog, løsningsorienterte medarbeidere, høy servicegrad og effektiv og forutsigbar saksbehandling. Asker skal være en JA!- kommune. Kommunestyret forventer tydelige styringssignaler som bidrar til at Asker oppleves som den innbygger-, nærings- og utviklingsvennlige kommunen den ønsker å være. 

 

Dette er en offensiv politisk ambisjon og et oppdrag som er gitt til kommunedirektøren. Asker Næringsforening skal bidra til at kommunen når denne målsettingen. Vi skal være en pådriver på vegne av næringslivet.

Næringsforeningen skal etablere gode samarbeidsarenaer. Dette arbeidet har vi startet i 2020 ved å etablere Eiendomsforum. Dette er vårt første forum og vi vil etablere flere bransjefora i 2021. På denne måten får vi tettere kontakt med våre medlemmer samtidig som vi utvikler vår kompetanse, sette søkelys på aktuelle tema og blir en pådriver for å skape et dynamisk næringsliv i samspill med kommunen.

 

Pandemisituasjonen i 2020 har dessverre forsinket vårt arbeid, spesielt etableringen av møteplasser, men ved hjelp av digitale møter mener vi at vi har lagt et grunnlag for videre arbeid. 

 

Vi tar med oss mange utfordringer og spennende oppgaver inn i 2021. Både E18 og E134 er sentrale for kommunens utvikling. Nye og gode veier knytter kommunen sammen. Kommunikasjon og samferdsel må være i fokus. Jernbanen går gjennom den nordlige delen av Asker helt til Spikkestad. Dette må utnyttes. I tillegg må Asker utvikle og utnytte sin kystlinje ved å etablere bærekraftige transportløsninger på fjorden. Dette vil avlaste trafikken på et allerede overbelastet veinett.

 

Asker kommune ønsker å være en god vertskommune for næringslivet. Innenfor mange bransjer har Asker allerede spisskompetanse som ikke finnes andre steder i Norge. Flere bedrifter sitter på kompetanse og teknologi som har stor overføringsverdi og betydning for det grønne skiftet. Denne kunnskapen må frem i lyset slik at denne industrien blir kjent for kommunens innbyggere.

 

Asker kommune skal utvikles på grunnlag av FN’s bærekraftsmål. Dette er viktig for alles fremtid. Kommune er en foregangskommune både i Norge og internasjonalt. Dette har betydning for næringslivet. Fremtidens konkurransekraft ligger i et «grønt» fokus.  Vi må ha evne og vilje til nytenkning og kreativitet. Dette vil gi Asker kommune en grønn konkurransekraft.

 

2020 har vært et krevende år for mange bedrifter. Gode kompensasjonsordninger til næringslivet er viktig. Asker Næringsforening har bidratt til at de kommunale ordningene blir best mulig tilpasset de bedriftene som av ulike årsaker faller utenfor de nasjonale ordningene. Dette arbeidet pågår inn i 2021. Vi håper og tror at næringslivet vil gjenreise seg raskt når smittetrykket avtar og befolkningen blir vaksinert, men vi tror også at vi vil se en ny «normal». Næringslivet må tilpasse oss den nye «normalen» uavhengig av hvordan det påvirker oss. Asker Næringsforening ønsker å være en aktiv bidragsyter til denne omstillingen.

 

Vi vil arbeide for at næringslivet får best mulig vilkår i Asker kommune.

Steinar Bustad

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

bottom of page