top of page
Asker N logo hvit.png

ÅRSRAPPORT 2022

NÆRINGSLIVETS NETTVERK I ASKER

ÅRSRAPPORT 2022

Asker Næringsforening er en frittstående og uavhengig organisasjon.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv i Asker. 

Velkommen til årsrapporten for Næringsforeningen 2022.

Innholdsfortegnelse
Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening 

ASKER NÆRINGSFORENING - EN AKTIV NÆRINGSFORENING MED VERDI FOR MEDLEMMENE OG KOMMUNEN

 

2022 ble enda et spesielt år etter to år med korona. Gleden ved å ha kommet gjennom pandemien ble for mange påvirket av et krevende arbeidsmarkeds og økonomiske ettervirkninger som toppet seg med økte strømkostnader. Som i 2022 har derfor året vært preget av en krisestemning i deler av næringslivet som har gitt utfordringer for flere av våre medlemsbedrifter.

 

Asker Næringsforening har, som i 2021, vært engasjert i arbeidet med kompensasjonsordninger til den delen av næringslivet som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene. Dette var særlig merkbart ifm den siste nedstengningen av samfunnet i begynnelsen av 2022. Denne nedstengningen kom overraskende på mange og Askerpakke 4 ble lansert av Asker kommune.

 

Vi har i tillegg driftet Rådføringskanalen på vegne av Asker kommune. Denne ordningen bidro med kostnadsfri støtte på 4 – 10 timer hos økonomisk eller juridisk rådgiver og var av stor betydning for mange bedrifter. Asker Næringsforening har i flere sammenhenger understreket betydningen av den hjelpen Asker kommune gav til kriserammede bedrifter som falt utenfor nasjonale ordninger. Takk til økonomiske og juridiske rådgivere som deltok med støtte til næringslivet gjennom Rådføringskanalen.

 

Asker Næringsforenings overordnede mål er å skape verdi for medlemmene. Dette kan innebære svært ulike aktiviteter for en forening som består av både små, mellomstore og store bedrifter fra alle bransjer, med ulike behov. For å sikre at vi prioriterer vår tid riktig har arbeid med vår strategi vært viktig for oss. Resultatet av dette arbeidet har gitt oss en god oversikt over våre prioriterte satsningsområder og vi skal nå intensivere vårt arbeid med å skape verdi for våre medlemmer i hele kommunen.

 

Vi gjennomførte i 2022 nesten 60 ulike møter. Dette var fordelt på frokostmøter, lunsjmøter, kveldsmøter, bransjemøter, konferanser og møter i vår forretningsnettverk. Bredden i temaer er stor og basert sentrale saker for næringslivet og innspill fra medlemmene.

 

Bærekraft er viktig for Asker kommune som bygger sin kommuneplan på FN’s 17 bærekraftsmål. Asker Næringsforening bidrar aktivt for å øke kompetansen om bærekraft hos våre medlemmer gjennom ulike kurs og møter. Vi har gjennomført flere kurs innenfor det store området bærekraft. Spesielt vil vi nevne våre forberedelseskurs for miljøsertifisering. Vi gjennomførte 2 kurs med ti deltakere på hvert kurs i 2022.

 

Vi vil fremheve på vårt arbeid med Sosial bærekraft. Asker Næringsforening har vært en sentral del i JobbAsker prosjektet som har hatt som mål å inkludere innvandrere med bachelor grad eller mer i arbeidslivet. Dette programmet har vært en suksess siden det ble etablert. Prosjektet ledes av NAV og Asker Næringsforening er en del av styringsgruppen

 

Vi lanserte i 2022 et eget inkluderingsprogram «Sosial profil – inkludering og sertifisering». Dette er et prosjekt startet av Asker Næringsforening i samarbeid med Asker Produkt, Jobbhuset, Fontenehuset og NaKuHel, samt Asker kommune og NAV. Prosjektet er etablert for å tilrettelegge for at flere uten jobb blir inkludert i arbeidslivet. Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune.  Dette vil bli det første sertifiseringskurset i sosial bærekraft med fokus på arbeidsplasser, inkludering og mangfold. Det ble i 2022 gjennomført to lanseringsmøter, ett i nord og ett i syd i kommunen. Dessverre kom ikke selve kurset i gang i 2022 men prosjektet har utviklet seg og kursprogrammet har modnet seg gjennom flere møter og vil starte i 2023.

 

 

Asker Næringsforening har fortsatt etableringen av bransjeforum. 73% av arealet i Asker kommune er landbruksareal og landbruket en viktig i kommunen. I 2022 ble landbruksforum etablert for å samle denne næringen rundt lokal verdiskapning. Målet med dette forumet er å etablere en nettverksarena slik at samarbeid kan utvikles og informasjon deles. Dette forumet er tenkt som en lokal samarbeidsarena for landbruket, kommunen og sentrale organisasjoner. Vi vil fortsette arbeidet med å etablere flere relevante fora for ulike bransjer og næringer i kommunen.

 

En viktig sak i 2022 har vært arbeidet med Kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Asker Næringsforening har hatt god dialog med Asker kommune om denne planen og vi har gjennomført flere dialogmøter gjennom vårt eiendomsforum i denne forbindelse. Kommunen presentert det pågående planarbeidet og det har vært mulig å stille spørsmål til administrasjon og politikere. Dette har bidratt til dialog om viktige elementer i planen. Asker næringsforening har i sitt innspill i første høring påpekt utfordringer med et meget komplekst sett av bestemmelser og overordnede utfordringer for sentrale arealer i kommuneplanen. Asker Næringsforening har lyttet til sine medlemmer og vil også takke de selskapene og enkeltpersonene som deltok i ressursgrupper og dermed bidro til et godt gjennomarbeidet innspill til høringen.

 

Asker Næringsforening har en sentral rolle i kommunens arbeid med tettsted og destinasjonsutvikling. Vi har fortsatt vår støtte til Asker kommunes utarbeidelse av handlingsprogram for reiselivet. Dette er en viktig plan for den del av næringslivet som er direkte eller indirekte tilknyttet reiselivet. Vi er glade for å bidra til utvikling av turistdestinasjonen Asker. Dette har betydning for tilreisende turister, besøkende til bedriftene og til våre innbyggere.

 

Gründerskap og nyetablering er en sentral del av arbeidet med næringsutvikling. Asker Næringsforening har administrert driften av Colab Slemmestad og Colab Midtbygda på vegne av Asker kommune. Dette er kontorfellesskap i kommunen opprettet for å gi gründere og nyetablerte selskap tilgang til rimelige kontorfasiliteter. Colab Midtbygda ble avviklet i 2022 og nå gjenstår kun administrasjonen av Colab Slemmestad. Vi samarbeider tett med Askershus AS som er stedet for nyetablering og innovasjon i Asker kommune. Vi er en av deleierne til Askershus med 13% eierandel. Asker Næringsforening er også en sentral del av Etablerertjenesten og gjennomfører i denne forbindelse veiledning av gründere og gjennomfører ulike kurs samt møteplasser.

 

Næringslivsdagen22 ble gjennomført i november med undertittelen «Destinasjon Asker - en bærekraftig vertskommune». Dette ble en suksess med et spennende program. Dette er en årlig møteplass for næringslivet. Nytt av året var utstilling i både Multisal og Foajé. Multisalen ble fylt opp med spennende utstillere som gav oss smakebiter av gode opplevelser i Asker. Utstilling i foajé som tidligere år, for næringslivsaktører i tradisjonelle bransjer. Totalt hadde Næringslivsdagen nesten 50 utstillere og 250 deltakere på selve konferansen. Takk til alle som deltok og gjorde dagen til en suksess.

 

Avslutningsvis vil jeg takke Hilde Thorud som sluttet i Asker Næringsforening i april 2022. Hun har vært en svært viktig del av etableringen og oppstarten av Asker Næringsforening. I nesten 14 år var hun Daglig leder i Røyken Næringsråd før hun startet Asker Næringsforening i 2020. Hilde har hele tiden hatt fokus på å ivareta alle medlemmer og har jobbet for de beste rammebetingelser for næringslivet i kommunen.  I 2009 etablerte hun Røyken Næringshage som har vært en møteplass for næringslivet i tidligere Røyken kommune og kontorplass for aktører fra det lokale næringslivet. Med sin satsning på gode prosjekter har Hilde bidratt til næringslivets vekst i Røyken kommune med økt aktivitet, mange spennende møteplasser og strategisk arbeid for en næringsvennlig kommune. Denne erfaringen tok hun med seg inn i Asker Næringsforening av vi vil savne hennes kunnskap og erfaring.

 

Vi er også glad at vi har ansatt Tone Malm Meinich Hvam i ledig stilling etter Hilde Thorud. Tone startet i Asker Næringsforening 1. september. Hun kom fra stilling som daglig leder i Fossum Idrettsforening. Tone har i sin karriere hatt flere lederoppgaver og er spesielt engasjert i oppbygging av nettverk og dialogarenaer. Tone er ansatt som Prosjektleder – næringsliv og marked.

 

Vi vil videre i årsrapporten presentere flere av våre aktiviteter i mer detalj.

 

Takk for samarbeidet i 2022.

Steinar Bustad

Direktør / daglig leder

Asker Næringsforening

LEDER

Asker Næringsforening en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende.

Strategi for kommunikasjon og posisjoner

Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. 

 

Asker Næringsforening skal være:

 • En ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst

 • Talerør for kommunens næringsliv

 • Pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig

 • Den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet

 • Arena hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig påfyll for å styrke lokalt næringslivs samhandlingsmuligheter og konkurransekraft

.

logo_sort.png
OM NÆRINGSFORENINGEN

MEDARBEIDERE I 2022

Steinar Bustad sirkel copy.png

STEINAR BUSTAD 

Direktør / daglig leder

HILDE THORUD

COLAB Midtbygda

Hilde Thorud sirkel copy.png

TRINE MAREN SKOTT-MYHRE

COLAB Slemmestad

trine-maren 2022-05-11_14-20-24-edit.png
Tone Malm Meinich Hvam.png

Prosjektleder Næringsliv
og Marked

TONE MALM

MEINICH HVAM

HT 10 ar.png

Hilde Thorud har gjennom mange år bidratt til å fremme næringslivets sak. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Hilde tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.

Asker Næringsforening vil i stor takk bygge videre på det gode arbeidet Hilde har lagt ned.
 

Med lang erfaring fra Norges Varemesse og andre engasjerende verv startet Hilde opp arbeidet i nærområdet første gang som prosjektleder for Hurumhalvøyas Skatter, Hurum Næringsråd. Her la hun grunnlaget for å bli godt kjent i den gang Hurum kommune. Hun har videre vært engasjert inn i mange andre spennende kultur- og næringslivssatsinger gjennom verv i Sekkefabrikken Kulturhus, Røyken Næringspark og Røyken Drift AS.

I nesten 14 år var hun Daglig leder i Røyken Næringsråd. Hilde har hele tiden hatt fokus på å ivareta alle medlemmer og jobbet for de beste rammebetingelser for store så som mindre bedrifter.  I 2009 etablerte hun Røyken Næringshage som har vært en møteplass for næringslivet i tidligere Røyken kommune og kontorplass for aktører fra det lokale næringslivet. I 2011 satset hun videre med utvidelse for næringsrådet og et engasjement av Trine Maren Skott-Myhre. Med sin satsning på gode prosjekter har Hilde lykkes i å skape to arbeidsplasser i tidligere Røyken Næringsråd som la grunnlaget for økt aktivitet og mange spennende møteplasser og strategisk arbeid for en næringsvennlig kommune å drive næring i samt etableringer av nye bedrifter.

Det å legge til rette for nyetableringer og oppstart er noe Hilde har jobbet med gjennom både næringsrådets arbeid og som leverandør inn til Etablererveiledningen med kurs og rådgivning til de som går med planer om å starte egen bedrift. Først i Buskerud, så deretter Viken og StartUp Viken satsningen. Målet her er at gründerne skal kunne konsentrere seg om innholdet og utviklingen av idéene sine, men samtidig få veiledning og hjelp til å få på plass de øvrige formalitetene og faktorene som kreves for at idéen skal kunne realiseres og gi gründeren et levebrød.

Røyken Næringspark har engasjert Hilde helt siden planlegging og oppstart. Hun var først engasjert inn som Kommunikasjonssjef, deretter næringsforeningens representant i form av sekretariatsfunksjonen i Røyken grunneierforening. Hilde har hele tiden jobb tett med Askerhalvøya eiendom (tidligere REU AS og REAS AS) og bidratt til mange spennende etableringer i den velfungerende næringsparken.

 

Samferdsel har hele tiden hatt høy prioritet. Det og tilgang på næringsareal har vært høyt på agendaen hele veien for Hilde, og hun har gjennom styremedlemsverv i E134 Haukelivegen AS jobbet tett på med arbeidet for å få på plass den viktige østlige delen av veistrekningen fra Karmøy til Drøbak, nemlig Oslofjordforbindelsen.

Reiselivsutvikling som et viktig fokus for næringslivet har Hilde tatt med seg fra tidligere arbeid, og hun har hele veien holdt opp at dette er spesielt viktig for næringslivet i Asker sør og Hurum.  Hilde har jobbet tett med både kommune og Akershus Reiselivsråd for nettopp økt satsning på utviklingen av reiselivet.

Røyken Næringsråd, Hurum Næringsråd og Røyken Næringsråd slo seg sammen i 2020 og Hilde ble da konstituert daglig leder i Asker Næringsforening frem til sommeren 2020. Hun har lagt et godt grunnlag for videre satsning og vekst for næringsforeningen, og gjort en fantastisk jobb i alle år med å sikre gode vilkår for næringslivet.

Fra 1. april er hun i gang med eget selskap og vil leie seg ut på aktuelle konsulentoppdrag. Vi ønsker henne lykke til med ny arbeidshverdag og gleder oss over å kunne ønske Hilde velkommen som medlemsbedrift i Asker Næringsforening!

Vi vil uttrykke en stor takk til Hilde!

Asker Næringsforening har ansatt Tone Malm Meinich Hvam i ledig stilling etter Hilde Thorud. Tone startet i Asker Næringsforening 1. september. Hun kom fra stilling som daglig leder i Fossum Idrettsforening. Tone har i sin karriere hatt flere lederoppgaver og er spesielt engasjert i oppbygging av nettverk og dialogarenaer. Tone er ansatt som Prosjektleder – næringsliv og marked

Tone Malm Meinich Hvam.png

Hilde Thorud har gjennom mange år bidratt til å fremme næringslivets sak. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Hilde tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst.

STYRET I ASKER NÆRINGSFORENING 2021

Erling.png

Erling Nilsen

Erling Nilsen Management
Styrets leder

Eldar Hauge.png

Eldar Hauge

Indra Navia AS

Roger Hansen

Møller Bil Asker og Bærum AS

Roger.png

Jannicke Færden Berle

Pals AS

Jannicke Færden Berle.png

Lisbet Fagerbakk

Veas AS

Lisbeth.png
Morten Bergmann.png

Morten Bergmann

Viken Elektro AS

Ståle Njåtun

Doka Norge AS

Ståle.png

Jens Erik Wittusen

Filtvet Gård

Jens-Erik.png
Christian Aakermann.png

Christian Aakermann

Hurum Energi

bli_medlem.png

Ta del i fellesskapet! Se vårt medlemsregister HER 

Medlemskontingenten for 2022 var den samme som i 2021. Vi har i 2022 opplevd et lite frafall ved konkurser, eller avvikling av av selskaper  på grunn av den fortsatt krevende situasjonen med ettervirkninger etter pandemien, energikrise og krig i Europa, og hva dette har medført for mange av våre medlemsbedrifter.

 

En ny arena for rekruttering av medlemmer ble etablert i 2021; Forretningsnettverket i Asker – FNA, hvor alle møter er i Slemmestad. For å delta på FNA møtene må bedriften være medlem i Asker Næringsforening. Nettverket fortsetter å vokse, og er blitt en flott arena som har resultert i flere innmeldinger og har et fortsatt stort potensialt for veien videre.

 

Asker Næringsforening vil aktivt fortsette arbeide med medlemsrekruttering gjennom å synliggjøre Næringsforeningens verdi. Og like viktig som verving av nye medlemmer, er å beholde eksisterende.

STEINA~1.JPG

Næringslivsdagen 2022

- En viktig møteplass for næringslivet og en arena for inspirasjon og erfaringsutveksling.  Tema for konferansen er: Destinasjon Asker – en bærekraftig vertskommune. Asker skal være en god bærekraftig vertskommune for eksisterende næringsliv, nye bedrifter, ansatte, innbyggere og besøkende.

Gjennom hele året skaper vi møteplasser hvor vi har dialog med våre medlemmer. Møteplassene bidrar til at medlemmene kan utvikle sine relasjoner, samt møte politikere og andre relevante kontakter. Vi arrangerer frokostmøter, dialogmøter med politikere og ledelsen i kommunen, ressursgruppemøter, sosiale arrangement mm. I 2022 ble første del av året igjen preget av pandemi og digitale møteplasser, før vi etter dette igjen kunne gjennomføre fysiske arrangementer resterende tid av året. Noe som er svært verdsatt for både oss og medlemmene.

 

Næringsforeningen har også i 2022 hatt en flere møter med politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt i forbindelse med den vanskelige situasjonen næringslivet har opplevd med nedstengningen av Asker i forbindelse med Covid19. Asker Næringsforening har bidratt til at offentlige støttetiltak har blitt utformet til næringslivets beste.

Næringsforeningen har i 2022 vært involvert i følgende sentrale politiske og administrative saker:

 • Krisepakker og kompensasjonsordninger som følge av covid-19 – tett dialog med sentrale politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Politiske dialogmøter om koronasituasjonen med representanter fra næringslivet.

 • Samferdselskonferanse med fokus på Oslofjordforbindelsen og E134

 • Dialogmøter mellom næringslivet og kommunen i forbindelse med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Utarbeidet høringsinnspill til kommuneplanens arealdel med bestemmelser

 • Utarbeidet innspill til formannskapet om kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 • Gjennomført ulike møter med kommune og politikere knyttet til ulike spørsmål til næringslivet

 • Bidratt i aktiviteter knyttet til vår partneravtale med Asker kommune tilknyttet gjennomføringen av prioriterte områder i temaplan næring.

Sommer lunsj på historiske Quality Hotel Leangkollen _Årets Gründer 2021 i Asker_ Ronnie M

Sommer lunsj
på historiske Quality Hotel Leangkollen. Årets Gründer 2021 i Asker, Ronnie M.A.G Larsen forteller sin historie.

SAMARBEIDSRELASJONER
NOV logo.jpg

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020

 • Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Kongsberg Næringsforum

 • Ringerike Næringsforening

 • Bærum Næringsråd

 • Asker Næringsforening

 • Modum Næringsråd 

NOV ledere.jpg

På bildet over: 

 • Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd

 • Steinar Bustad, Asker Næringsforening

 • Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen

 • Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum

 • Martin Kaggestad, Modum Næringsråd

 • Terje Dahlen, Ringerike Næringsforening

Medlemmer

Asker Næringsforening vil fremheve samarbeidet med våre medlemmer. Dette er viktig for oss slik at vi får god innsikt i næringslivets situasjon. På denne måten kan vi være proaktive ovenfor kommunen og andre aktuelle offentlige etater. Asker Næringsforening arbeider for å tilby medlemmene verdi av sitt medlemskap. Gjennom gode nettverk og arenaer sikres denne dialogen og vi arbeider kontinuerlig for økt innsikt.

Asker kommune

Asker kommune er Asker Næringsforenings samarbeidspartner. Det er svært god dialog med både administrasjon og politikere. VI arbeider for å bidra til utvikling av næringslivet i kommunen. Asker kommune har en politisk vedtatt ambisjon om å bli ledende på næringsutvikling i Norge. Dette er en ambisiøs målsetting og vi vil bidra til at kommunen tilrettelegger sine tjenester slik at dette målet oppnås. For å bli ledende forutsettes det tett dialog.

​Næringsforeningene Oslofjord Vest - NOV

NOV er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningene Oslofjord Vest (NOV) og ble etablert som eget prosjekt i 2020. Siden midten av 90-tallet har næringsforeningene i regionen hatt tett dialog med formål å styrke samarbeidet på tvers av kommune grensene i regionen.

 

NOV er en sammenslutning av Asker Næringsforening, Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd og Modum Næringsråd.

 

Sammen representerer NOV ca. 2500 medlemsbedrifter fra hele spekteret av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og ca. 100 000 arbeidsplasser, noe som gjør sammenslutningen til en svært viktig aktør regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca. 30 arbeidsplasser, og er en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

 

NOV arbeider for et tettere samarbeid med aktuelle parter og derigjennom øke påvirkningsmulighet og for å sikre næringsvekst i regionen.

 

AskersHus Næringshage AS

Asker Næringsforening har et tett samarbeid med leder av gründer og innovasjonshuset AskersHus AS hvor Næringsforeningen også er deleier. Samarbeidet er viktig for økt fokus på innovasjon og gründerskap i kommunen.

AskersHus er en operativ drivkraft for innovativ næringsutvikling og vekst i Asker og har servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning.

Sammen jobber vi kontinuerlig om å skape en arena for samspill blant offentlig og privat virksomhet som bidrar til innovasjon og vekst i regionen. Dette gjør vi gjennom samarbeid på innovasjonsprosjekter.

Landbrukskontorene i Asker og Bærum  

Gjennom arbeid utført i regi av Etablerertjenesten i Akershus/StartUp Viken er det etablert et godt samarbeid med Landbrukskontorene i Asker og Bærum. Dette med bakgrunn i å kunne bidra inn til økt innovasjon og næringsutvikling for bransjen. Asker Næringsforening deltar i Næringsutviklingsgruppa som møtes jevnlig med representanter fra Asker og Bærum. Her er landbrukskontor, næringssjef kommune og næringsforeningen- og råd representert.

 

Smaken av Asker og Bærum inviterer serveringsbransjen og lokalmatprodusenter til en unik møteplass på Scandic Asker i 2022, dette arrangementet var et samarbeid mellom Landbrukskontorene og kommunene Asker og Bærum, Viken Fylkeskommune, Visit Asker og Bærum, Bærum Næringsråd og Asker Næringsforening. Dette ble en møteplass, med stor suksess, hvor serveringsbransjen fikk muligheten til å møte spennende lokale mat- og drikkeprodusenter i Asker og Bærum. Første del av arrangementet var faglig påfyll, med mulighet for å lære historiefortelling som et verktøy fra Mimir, eller få inspirasjon til salg og distribusjon ved Eplegården, Omigjen og NorgesGruppen. Etter lunsj med lokale smaker var det rigget klart for en smaksmesse.

NHO – Norges Hovedorganisasjon

Næringsforeningen har gjennom både pandemi, strømkrise og en verden i stor endring hatt samarbeid med andre næringsforeninger og NHO. Dette har gitt oss nyttig informasjon, hvor også medlemmene har blitt invitert til inn til faglig påfyll gjennom digitale frokostmøter og webinarer.

 

UN Global Compact?   

Asker Næringsforening har blitt medlem av UN Global Compact. Dette gir tilgang til nyttige ressurser for det lokale bærekraftsarbeidet.

 

SMB Norge

Asker Næringsforening har hatt et godt samarbeid med SMB Norge. Vi gjennomførte i samarbeid med SMB Norge et politisk møte med paneldebatt for å sette økt fokus på behovet for strømstøtte for næringslivet.

 

Kvinner i Business (KiB)

Kvinner i Business har som formål å gi sine medlemmer inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. Nettverket omfatter kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet og kvinnelige ledere i næringslivet.

Medlemmer i KiB kan delta på alle aktiviteter i regi av Asker Næringsforening. Asker Næringsforening har fast plass i KiB sine månedlige Nyhetsbrev

OBOS Brobyggerkonferanse_Rune Klemetsdal, Asker Fotball og Trine Maren Skott-Myhre, ANF øn

OBOS Brobyggerkonferanse
Rune Klemetsdal, Asker Fotball og Trine Maren Skott-Myhre, ANF ønsker velkommen

Smaksmesse_Hygge Eplemost er av mange spennede utstiller på vellyket Smaksmesse.jpg

Smaksmesse:Hygge Eplemost er av mange spennede utstiller på vellyket Smaksmesse

Den digitale møteplassen har blitt en effektiv måte å gjennomføre aktiviteter på, kombinert med den fysiske møteplassen. Det å bygge nettverk er vanskelig digitalt, så godt å kunne gjennomføre møteplasser hvor medlemmene møtes fysisk.

 

Covid-19-pandemien satte også sine begrensninger for fysiske møteplasser første måneden dette året. Men i februar ble siste tiltak opphevet, og vi kunne planlegge for mange gode fysiske møteplasser. Men flere av arrangementene har vært digitale for å slik nå flere av medlemmene våre. En stor takk til samarbeidspartnere for deres initiativ, engasjement og deltakelse på våre møteplasser. Totalt har det vært avholdt i egen regi og/eller som samarbeidspartner 57 arrangementer i 2022.

 

Det har også vært avholdt jevnlig møter med den politiske og administrative ledelsen i Asker kommune. Flere dialogmøter med næringslivet har vært gjennomført.

Næringslivsdagen er en av Asker-regionens viktigste møteplass for næringslivet og arena for inspirasjon og erfaringsutveksling. Det ble en stor suksess og fysisk kunne samles i Asker Kulturhus for en vellykket gjennomføring også dette året.

.

MØTEPLASSER
Samferdelskonferanse 17_edited.png

Samferdelskonferanse på Grønsand gjestegård

Mobilitet i omstilling og mulighetene fremover er viktige temaer som det er svært viktig å sette søkelyset på i Asker kommune og denne gangen spesielt for Asker syd.

RESSURSGRUPPER
25.06.20_Fagnettverk Bærekraft 7_FNs Bær

Eiendomsforum               

Ble etablert i 2020 og har i 2022 hatt en viktig funksjon for Næringsforeningen. Forumet har gjort det mulig for Asker kommune å presentere sine planer innenfor området plan og bygg. I tillegg har forumet vært viktig ifm arbeidene med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 For å representere våre medlemmer trenger vi tett kontakt, innsikt og forståelse for de utfordringene næringslivet opplever i Asker kommune. Eiendomsforum har vært en viktig dialogarena i forbindelse med kommuneplanens arealdel med bestemmelser.

 

Landbruksforum

 Ble etablert i 2022 som en arena for samhandling og kommunikasjon mellom landbruket og Asker Næringsforening. Vi har flere ganger erfart at det vil være nyttig med en samlende kommunikasjonskanal til offentlige kontorer og politikere, samt en arena for å knytte kontakter og etablere samarbeid. Asker Næringsforening ønsker å bidra til enda mer verdiskapning, økt sysselsetting, styrket lokal matforsyning og sikkerhet, utvikling av ny næring, teknologiske løsninger og til at forbrukeren får flere og bedre produkter.

 

Asker & Bærum Bondelag, Røyken Bondelag, Asker & Bærum Skogeierlag, landbruksaktører, Landbrukskontoret, varaordfører, næringssjef og politikere var godt representert. Det legges opp til møter kvartalsvis, hvor aktørene selv bidrar til valg av tema.

Medietrening med Erik Wold_Foto_Anne_Valeur_edited.jpg

Medie- og kommunikasjonstrening med Erik Wold

Målet med kurset var å gi deltakerne trygghet i møte med media, slik at du kan nyttiggjøre deg de mulighetene medieoppmerksomhet gir deg og din virksomhet.

SEKRETARIATSFUNKSJONER
rnpark_ALL.jpeg

Apilar Lager og Logistikksenter AS er et av de mange moderne næringsbyggene i Røyken Næringspark.

Kart_rnpark.png

Asker Næringsforening ivaretar sekretariatet for følgende foreninger:

 

Grunneierforeningen Røyken Næringspark

Foreningens formål er å sørge for en helhetlig utvikling av Røyken Næringspark, for å oppnå en best mulig drift for næringsparkens bedrifter. Foreningen er i tillegg et kontaktorgan ovenfor andre grupperinger som for eksempel offentlige myndigheter og leverandører. Foreningen skal utføre tjenester av felles interesse som medlemmene ellers hadde måttet utføre hver for seg. Dette engasjementet gikk ut fra næringsforeningen april 2022.

Billingstadsletta Grunneierforening

Foreningens formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser og arbeider for å oppnå en helhetlig utvikling av Billingstadsletta slik at grunneierne får en best mulig fremtidsrettet eiendomsdrift. Reguleringsplan for Billingstadsletta er en viktig fremtidig utvikling for Asker.

Tofte Handelsstand

Asker Næringsforening har hatt en sekretariatfunksjon for Tofte Handelsstand.  Arne Hjorth, Asker Næringsforening, var tidligere leder av handelsstanden. Arne har vært leid inn for å holde i dette engasjementet for Toftedagen 2022. Det har blitt avholdt flere møter for å etablere en ny organisasjonsmodell for Tofte handelsstand. Dette arbeidet pågår og er ikke sluttført i 2022. Det er viktig å videreutvikle Tofte som et attraktivt tettsted med gode handels- og opplevelsestilbud. Tofte Handelsstand gjennomfører mange markedsaktiviteter der man bl.a. aktivt benytter Facebook. Videre produseres markedsblader i form av DM som distribueres til hytteeiere og lokalbefolkningen knyttet til sommer- og julehandel.  

Sætre Handelsstand

Sætre Sentrumsforening er et samarbeid mellom bedrifter som driver detaljhandel i Sætre sentrum og i Åsveien. Tanken bak sentrumsforeningen er at man skal ha en felles forening som arbeider for å videreutvikle Sætre sentrum. Sentrumsforeningen er medlem av Asker Næringsforening, og samarbeidet med markedsføring og påmelding av Sætredagen 2022. Medlemmer i Sætre Sentrumsforening er medlemmer i Asker Næringsforening.

Landbruksforum_Etableringsmøte på Bryggerhuset på Frøtvedt_edited.png

Landbruksforum: 

Etableringsmøte på Bryggerhuset på Frøtvedt

Asker Næringsforening etablerte Landbruksforum
– en arena for samhandling og kommunikasjon mellom landbruket og Asker Næringsforening.

PROGRAMMER & PROSJEKTER
sjoogfloyd-asker-naringslivsforening-251121-naringslivsdagen-2021-001.jpeg

Prosjekt Sosial profil – inkludering og sertifisering i Asker kommune. Dette er et unikt prosjekt som skal fremme inkludering og mangfold i Asker kommune gjennom felles innsats fra næringsliv og kommune.

Østnestangen_Hurumhalvøyas perler_Digitale kampanjer i samarbeid med Visit Asker og Bærum_
Vollen_Foto_JS Norge_Næringslivsbrosjyre.jpg

Askerhalvøya
Hurumhalvøyas perler

Inkludering og sertifisering for økt konkurransekraft 

Asker Næringsforening sammen med NAV, Asker Produkt, Fontenehuset, Jobbhuset, NakuHel og Asker kommune lanserte inkluderingsprosjektet Sosial profil – inkludering og sertifisering. Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, selv om dette ofte er målet for svært mange bærekraftstiltak. Bærekraft er sterkt knyttet til økonomi og sosiale forhold.

Dette er et unikt prosjekt som skal fremme inkludering og mangfold i Asker kommune gjennom felles innsats fra næringsliv og tiltaksbedrifter. Det skal etableres en sertifiseringsprosess for å fremme bedriftenes sosiale profil i et bærekraftperspektiv. Prosjektet vil bidra til bærekraftig næringsutvikling og verdiskapning gjennom den sosiale dimensjonen i FN''s bærekraftsmål med fokus på inkludering og mangfold.

 

Asker kommunes Handlingsplan for reiseliv

Askerhalvøya /Hurumhalvøyas perler var et prosjekt støttet av Viken fylkeskommune som ble avsluttet i 2021 og videreføres inn i arbeidet med Asker kommunes Handlingsplan for reiseliv.

 

Gjennom et bredt samarbeid mellom Asker kommune og aktører i reiselivsnæringen og frivilligheten, i form av en ressursgruppe, er premisser for denne handlingsplanen for opplevelsesnæringene lag. Handlingsplanen skal bidra til å iverksette viktige strategier fra Asker kommunes temaplaner. Firmaet 2469 Reiselivsutvikling AS ble høsten 2022 engasjert til å bistå i arbeidet. 2469 Reiselivsutvikling har nå utarbeidet et forslag til en handlingsplan, basert på bred medvirkning med samarbeidspartnere. Handlingsplanen foreslår å bygge en profil for Asker kommune gjennom å løfte frem tre produktkonsepter. Disse konseptene er «Skattkisten», «To fjorder – en kyst» og «Bærekraftige arrangementer».

 

Asker Næringsforening har vært representert i arbeidsgruppen, sammen med Visit Asker og Bærum og Asker kommune.

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Kurset ‘Bli Miljøfyrtårn på 1-2-3’ ble gjennomført over tre moduler i oktober - november 2021, med to fysiske samlinger og en digital. Dette ble gjennomført både i Asker syd og i Asker nord.  Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

 

Asker kommune har stort fokus på bærekraft, og ønsker næringslivet med på laget. Dette er en videreføring av tidligere gjennomføre kursrekker. Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter bidrar til dette, og kommunen ønsker å muliggjøre en slik sertifisering for flere, og vil bidra med hele kursavgiften til de tjue første Asker lokaliserte bedriftene som melder seg på denne Miljøfyrtårnsertifiseringen. Dette i samarbeid med Asker Næringsforening og Mobman AS ved den erfarne Miljøfyrtårnkonsulenten Rune Drægni.

Bedrifstbesøk til Drammen havn_edited_edited.jpg

Bedriftsbesøk til Drammen Havn

Drammen havn er et sentralt knutepunkt for varetransport med bil, tog og båt. Havnedirektør Arne Fosen vil fortelle oss mer om dette og ta oss med på en befaring. Besøket er spesielt interessant for selskaper som har eksport og import.

KOMMUNIKASJON
Forsidebilde næringslivsbrosjyre_JS Norge.jpg

Næringslivsmagasin

Nyhetsbrev 2022.jpg

Nyhetsbrev fra Næringsforeningen

Hjemmesiden

Vår webplattform er et viktig arbeidsverktøy og hjemmesiden er integrert med medlemsregisteret slik at hver enkelt bedrift kan utnytte egen profileringsmuligheten bedre via sin oppføring. Alle arrangementer legges inn her, og er integrert med påmeldingssystemet. Nyhetsbrev produseres i samme plattform. Det har vært en betydelig utvikling av siden, men det er fortsatt et stort potensialt for bedre utnyttelse av websiden og de mulighetene som ligger der.

www.askern.no

 

Nyhetsbrev

Invitasjoner til arrangementer og nyhetsbrev sendes via vår nye plattform. Det er registret rett i overkant av 1.200 mailadresser, differensiert i medlemmer og de som er påmeldt nyhetsbrev. Dette er en økning på ca. 200 nye abonnementer fra fjoråret.

 

I tillegg kommuniserer vi aktivt via kronikker, høringsuttalelser og pressemeldinger. Les mer om dette under Dialog og påvirkning.

Næringslivsmagasin

Asker Næringsforening arbeider for at næringslivet får best mulig vilkår i Asker kommune, og vi lanserte næringslivsmagasinet i 2021. Næringsforeningen ville gjennom denne utgivelsen knytte tettere kontakt med våre medlemmer samtidig som vi utvikler vår kompetanse, sette søkelys på aktuelle tema og blir en pådriver for å skape et dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i samspill med kommunen. Næringslivsmagasinet er produsert med tanke på lang varighet, og er fortsatt relevant og mye lest.

 

Næringslivsmagasinet finnes i en trykt brosjyreversjon og en digital utgave du finner her

 

SoMe – sosiale medier

Av våre sosiale medier kanaler er Facebook en kanal med godt engasjement og rekkevidden er stor. I 2022 hadde vi på Facebook rundt 1.500 følgere. Dette er en økning på over 200 fra forrige år. Her promotere vi arrangementer og deler aktuelt næringslivsstoff.

 

På LinkedIn hadde vi 1.800 følgere pr. 31.12.2022.  Dette er en vekst av 882 flere følgere gjennom året. LinkedIn benyttes i større grad til å publisere aktuelt næringslivsstoff, og i mindre grad arrangementer og er blitt en svært viktig plattform for å kommunisere med næringslivet.

 

Instagramkonto er ikke like my benyttet, pr. 31.12.2022 hadde vi rett under 700 følgere. En vekst fra forrige året på 100 følgere. Instagram benyttes til å forsterke eksisterende digitale kampanjer og innlegg.

UTVALGTE HØYDEPUNKTER FRA SOSIALE MEDIER

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin Sosiale Ikon
ETABLERTJENESTEN
105770270_1487439418122517_5939415891314

Her er Jens Kanden engasjert inn for å gjennomføre SalgsPitch kurs.

StartUp Asker og Bærum er et tilbud til alle i tidligere Akershus fylke som ønsker å starte for seg selv. Her kan gründere får hjelp til de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift.​

 

Asker Næringsforening har deltatt på en samling med Etablerertjenesten i tidligere Buskerud fylke. Denne kontakten er nå overført til AskersHus Næringshage.

​StartUp Asker og Bærum driftes av AskersHus næringshage, Asker Næringsforening, Bærum næringsråd, Bærum International Hub og Kvinner i Business. 

Asker Næringsforening er en av flere leverandører med både grunnkurs, temakurs og veiledning, samt er medarrangør på flere arrangementer gjennom året. Asker Næringsforening utfører ikke lenger næringsfaglig vurdering i 2022, da dette nå ligger kun hos AskersHus Næringshage.

 

I 2022 leverte vi følgende til StartUp Asker og Bærum:

- Veiledning en til en

- Grunnkurs i etablering: 4 stk. (1 avholdt i Gründeruka)

- Temakurs: (2 avholdt i Gründeruka)

 • SalgsPitch

 • En reise gjennom markedsføringens ulike kanaler

 • Grunnleggende juss og praktisk regnskap

 • LinkedIN kurs

 • Gründerkafe med to gjennomføringer (Tofte og Slemmestad)

 

Totalt var det 150 deltakere på de forskjellige arrangementene i Asker og Bærum.

PANELD~3.JPG

Paneldebatt under Næringslivsdagen 16. november

SAMARBEID ASKER KOMMUNE
Skjermbilde 2023-05-30 kl. 03.36.03.jpg

Under NÆRINGSLIVSDAGEN’22 i  Asker Kulturhus mottok Fiori Blomster AS årets gründerpris.

RETSGR~1.JPG

Dialogmøter                        

Asker Næringsforening og Asker kommune har hatt regelmessige møter ifm Temaplan Næring og andre planer for å sikre innspill fra Næringslivet. Næringsforening har en samarbeidsavtale med Asker kommune og bidrar sammen med Asker kommune til gjennomføring av kommunens næringslivsrettede tiltak. Dialogen med Asker kommune er svært god.

 

Koronasituasjonen - Krig i Europa – Strømkrise   

Asker Næringsforening har hatt en tett dialog med Asker kommunen om den utfordrende situasjonen vårt næringsliv har vært inne i. Det har vært opprettet faste møtepunkter for å følge situasjonen. Asker Næringsforening har også i 2022 sammen med Askershus og Asker kommune bidratt til utvikling av lokale kompensasjonsordninger tilpasset spesielt små bedrifter som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene.  Det har vært et godt samarbeid om ulike tiltak for å bedre situasjonen for virksomheter i Asker under og etter koronakrisen. Samlet har Asker kommunes bidrag til vært viktig for mange bedrifter i en vanskelig tid.

 

Rådføringskanalen

Rådføringskanalen ble først etablert av Asker Næringsforening i mars 2020 i samarbeid med medlemsbedrifter som en dugnad for å avhjelpe næringslivet i den utfordrende situasjonen koronapandemien medførte for svært mange. Her kunne næringslivet i Asker kommune ta kontakt om de hadde spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.

 

Fra november 2020 ble tiltaket finansiert av Asker kommune og videreført som et tilbud helt uten kostnader for bedriften. De tilknyttede rådgivende bedrifter fikk et forhåndsavtalt honorar for sitt arbeid. Næringslivet i Asker kommune fikk 4 timer kostnadsfri profesjonell rådgivning for sin bedrift. Asker Næringsforening administrerte tilbudet.

Tilbudet med Rådføringskanalen ble avsluttet i juni i 2022. Dette var et tilbud med bakgrunn i koronapandemiens utfordringer opprettet av Asker kommune.

 

Digitale kampanjer 

Asker Næringsforening gjennomførte kampanjer på egne digitale flater, for gjennom dette å markedsføre våre arrangementer og slik også bygge kjennskap til næringsforeningen.

 

Samarbeid skole/næringsliv

Innovasjonscamp i Askerskolene 2022. Asker kommune gjennomfører Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Akershus for hele 8. klassetrinn, der mer enn 1.000 elever deltar. Asker Næringsforening bistod med å rekruttere medlemmer til juryene fra næringslivet som har relevans for årets oppgave, og da gjerne lokal tilhørighet til aktuell skolen.

 

Årets oppgave var: «Kysten rundt Asker». Asker Næringsforening deltok selv i juryen for finalen.

Asker Næringsforening har også deltatt på Bleiker VGS som jurymedlemmer i Ungt Entreprenørskap sitt digitale mesterskap i kåringen av skolens Ungdomsbedrifter (UB).

 

Asker Næringsforening stilte også med jurymedlem på Asker og Bærum mesterskapet, som ble gjennomført digitalt.

Årets gründer i Asker    

Asker Næringsforening organiserte på vegne av Asker kommune arbeidet med å kåre årets gründer i Asker.  

 

Totalt er dette 8. gang prisen ble delt ut, men i 2021 delte Asker kommune for første gang ut sin egen gründerpris på arrangementet NÆRINGSLIVSDAGEN'21 i Asker Kulturhus. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

 

Dette ble videreført for 2022, og på NÆRINGSLIVSDAGEN’22 I Asker Kulturhus mottok Fiori Blomster AS årets gründerpris.

25.08.22_ Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening_Her skal vi

Her skal vi bygge og her skal vi bo
Foredragsrekke på Asker museum i samarbeid med Asker Næringsforening.

STYRETS BERETNING
n%C3%A6ringsforening+styret+%289+of+11%2

Erling Nilsen 

Styreleder i Næringsforeningen

Styret er meget godt fornøyd med de resultater Asker Næringsforening har oppnådd og den innsats medarbeiderne har lagt ned gjennom 2022.

Vi har kommet tilbake i normal gjenge etter Covid pandemien og arrangert svært mange fysiske møter igjen. Aktivitetsnivået har vært høyt med en stor variasjon av tilbud til medlemmene. Hele 60 ulike arrangementer ble gjennomført i 2022. Spesielt var det hyggelig å ønske 250 deltakere velkommen til et omfattende og spennende program på Næringslivets dag i Asker Kulturhus.

 

Næringsforeningen har vært en synlig og aktiv støttespiller for Asker Kommune samtidig som vi har utfordret kommunen på viktige områder. Her vil styret spesielt fremheve arbeidet med kommunes arealplan hvor Næringsforeningen fikk påvirket planen merkbart på vegne av lokalt næringsliv og for næringsutvikling generelt.

 

I løpet av året takket vi av Hilde Thorud og Arne Hjort. Hilde og Arne har gjennom mange år vært sentrale ressurs for næringsutviklingen i Asker og de har nedlagt en uvurderlig innsats.

 

Asker Næringsforening har ved utgangen av 2022 en stabil medlemsmasse på ca. 450 medlemmer. Potensiale for rekruttering av nye medlemmer er stort, og Næringsforeningen har nylig ansatt kompetanse som skal bidra til å markedsføre oss sterkere og mere målrettet.
 

Det økonomiske driftsresultatet for næringsforeningen 2022 balanserer som planlagt rundt 0 og likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. Samarbeidet i styret og med administrasjonen har vært godt og alle bidrar til å utvikle Næringsforeningen fremover.

 

Styret ser positivt på fremtiden.

For styret

Erling Nilsen

Styrets leder

Direktesending Bustikka.jpg

Næringslivsdagen 2022:
Direktesending Bustikka

ÅRSREGNSKAP
marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash_edited

ÅRSREGNSKAP 2022 
Asker Næringsforening
Org nr 974 540 193 

pdf icon circle.png
bottom of page